انجیل سی کودکل

داستانل مورد علاقه ی ایشا اَ انجیل. کاملا رایگان.

اهداف ایما

متی (نویسنده کتاب انجیل) 19:14عیسی گو : بهلین بَچیَل و سمت مو بیایین و اونونه و خاطر یو که پادشاه بهشته منع نکنین .

38انجیل سی بَچیَل درُس ووبی تا عیسی مسیح بچیَلَ مِنِ طول پخش داستانَلِ هو بوی مثال بشناسه و به شکلل مختلفی شامل شبکیَل ارتباط جهانی ، تلفن ، کامپیوترَلِ کچلو ، داستانَله رنگی جاپی و کتابشلِ رنگی به هر بونی که بَچیَلی ممکنه حرف بزنن و ارتباط بگرن.

داستانل انجیل بین 1 و 8 بیلیون من جهان وَ صورت رایگان تا حد امکان توزیع ووبی.

علامت گذوری خبرنامه

Receive