انجیل سی کودکل

داستانل مورد علاقه ی ایشا اَ انجیل. کاملا رایگان.

عهد قدیم

دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلیفن دانلود فایل داستان دانلود فایل داستان Read the Bible
1 اوسوکِ خدا همه چیهَ دِرُس کهِ
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلیفن     تورات
2 اولِ ناراحتی وُ غم انسان
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلیفن     تورات
3 داستان نوح و سیل عظیم
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلیفن     تورات 6-10

عهد جدید

دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلیفن دانلود فایل داستان دانلود فایل داستان Read the Bible
36 تولد مسیح
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلیفن     متیو 1-2 لوقا 1-2
40 معجزیل عیسی
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلیفن     متی 9-8، مرقس 1، 2، مرقس 4، لوقا 4، لوقا 8، یوحنا 2
54 اولین عید پاک)عید قیام مسیح)
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلیفن     متی (نویسنده انجیل) - لوقا 26-28، جان 13-21
60 بهشت حونه ی قشنگ خدا
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلیفن     جان 14، کرینتی (شهر کرینت) وحی 4، 21، 22
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان