Bible para ko mga wata

So egkalinyan nengka a tudtulan ebpun kanu Bible. Daden a benal egkabayadan lon.

Kontakan sa Bible para ko mga wata

Nandalepan nami

Winnipeg: inged a simot sa pito gatos enggu lima pulo ngibo a mga taw a nakandalepa siya kanu balawagan a luk na Canada.

Sulat kanu sa lekami

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

E-mail kanu sa lekami

Gapangeni nami a edtalu nu sa lekami so inged enggu kadtalu/basa nu.

Newsletter Sign Up

Receive