Bible para ko mga wata

So egkalinyan nengka a tudtulan ebpun kanu Bible. Daden a benal egkabayadan lon.

Lekami a kahanda

Matthew 19:14 Pidtalu ni Jesus, 'padtaday no so mga wata a mangay sa laki, enggu di nu silan pedsapali, sabapin sa entuba so kapuluan nu surga.'

So mga tudtulan kanu mga wata sa Bible na inaden ka enggu egkatawan no mga wata si Jesus Christ kanu ukit a kabangenggay sa mgga tudtulan kanu bible enggu mga pagidsan a igagama siya kanu embida bida sa palas enggu media, kamung lon so World Wide Web, selpon/PDA's, iniprint a kinulayan a tracts enggu pegkulayan a mga kaaltas, siya kanu uman i basa a kadtalu nu wata.

Niyaba mga tudtulan aniya sa Bible na ipebpayapat kanu labi isaka million a mga wata kanu intiro na dunya sa daden egkabayadan lon.

Newsletter Sign Up