नेना कऽ लेल बाइबिल।

अहाँकऽ मन पसन्द Âिस्सा बाइबिल सँ।

बाइबिल कऽ Âिस्सा।

डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।  डाउनल¨ड पत्रिका दस्तावेज।  डाउनल¨ड पत्रिका दस्तावेज। Read the Bible
1 जÂन परमेश्वर सबटा के श्रृष्टि कऽ लेलनि
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     उत्पत्ति 1-2
2 मनुष्यक दुÂकुरूवात
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     उत्पत्ति 3-6
3 नूह आ बाढि
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     उत्पत्ति 6 -10

नब नियम।

डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।  डाउनल¨ड पत्रिका दस्तावेज।  डाउनल¨ड पत्रिका दस्तावेज। Read the Bible
36 यीु के जन्म
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     म्त्ती 1-2, लूका 1-2
54 यीुक मुर्दा में सँ जीव गेनाय, उठि गेनाय
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     म्त्ती 26-28, लूका 22-24, यहून्ना 13-21
60 स्वर्ग परमेश्वरक सुन्दर द्यर
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     यहुन्ना14; 2-कुरून्र्यििं¨ 5; प्रका त वाक्य 4, 21, 22