नेना कऽ लेल बाइबिल।

अहाँकऽ मन पसन्द Âिस्सा बाइबिल सँ।

बाइबिल कऽ Âिस्सा।

डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।  डाउनल¨ड पत्रिका दस्तावेज।  डाउनल¨ड पत्रिका दस्तावेज। Read the Bible
1 जÂन परमेश्वर सबटा के श्रृष्टि कऽ लेलनि
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     उत्पत्ति 1-2
2 मनुष्यक दुÂकुरूवात
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     उत्पत्ति 3-6
3 नूह आ बाढि
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     उत्पत्ति 6 -10
4 अब्राहम सँ परमेश्वरक वाचा
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           उतपत्ति 11-21
5 परमेश्वर अब्राहमक प्रेमक परीक्षा लैत छथि।
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           उतपत्ति 22-24
6 याकूब – धोखा देवअबाला
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           उतपत्ति 25-33
7 मन पसंद पुत दास बनि गेलाह
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           उतपत्ति 37, 39
8 दास युसूफक परमेश्वर आदर करैत छथि।
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           उतपत्ति 39-45
9 प्रधानमंत्री
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           निर्गमन 2
10 राजकुमार चरवाहा बनि गेलाह
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           निर्गमन 2-5
11 अभिनन्दन फिरौन!
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           निर्गमन 4-15
12 चालिस बरख
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           निर्गमन 15-34
13 यहोशू पदभार लेलिन
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           यहोशू 1-6
14 सैम्सन, परमेश्वरक मजगूत मनुख
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           न्यायियो 13-16
15 गिदौनक छोट सेना
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           न्यायियो 6-8
16 रूत - एक प्रेमक कथा
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           रूत
17 शमूएल, परमेश्वरक नेन्हा सेवक
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           1 शामूएल 1-7
18 देखनौख मुरूख राजा
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           1 शामूएल 8-15
19 दाउद एक चरबाहा नेन्हा
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           1 शामूएल 16-20
20 राजा दाउद (भाग 1)
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           1 शामूएल24-31
21 राजा दाउद (भाग 2)
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           2 शामूएल 1-12
22 ज्ञानी राजा ‘‘सुलेमान‘‘
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           1 राजा 1-12
23 निक राजा सभ, खराब राजा सभ
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           2 इतिहास 33-36
24 आगिक मनुख
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           1 राजा 17-19
25 ऐलिसा, चमत्कार सँ भरल मनुख
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           2 राजा 2-13
26 योना आओर विशालकाय मांछ
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           योना
27 यशायाह, भविष्यक देखैत छथि
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           यशायाह 1, 6, 7, 9, 53
28 यिर्मयाह - नोर बहाबय मनुख
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           यिर्मयाह
29 यहेजकेल : दर्शनक मनुख
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           यहेजकेल
30 ‘‘रूपवति रानी एस्तर‘‘
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           ऐसतर
31 दानिय्येल एक बंदी
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           दानिय्यल 1-2
32 दानिय्यल आओर सपनाक भेद
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           दानिय्यल 2
33 जे मनुख नहि झूकत
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           दानिय्यल 3
34 दानिय्यल आओर सिंह, मांद
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           दानिय्यल 6
35 नहेमायाहक महान दिवार
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           नहेमायाह

नब नियम।

डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।  डाउनल¨ड पत्रिका दस्तावेज।  डाउनल¨ड पत्रिका दस्तावेज। Read the Bible
36 यीु के जन्म
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     म्त्ती 1-2, लूका 1-2
37 परमेश्वरक दिस सँ एक मनुख पठाबल गेलाह।
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           मत्ति 3, 14:1-14:13
38 यीशुक लेल महा कलेशक काल
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           मत्ति 4:1-4:11
39 यीशु बारह सहायक कऽ चुनलिन
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           मत्ति 4:18-7:29
40 प्रभु यीशु मसीहक चमत्कार
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           मत्ति 8:14-9:3
41 एकटा मंदिरक पुजारी यीशुक लग आबैत छथि।
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           यूहन्ना 2:13-3:22
42 यीशु एक महान शिक्षक
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           मत्ति 5-7
43 किसान आओर बिज
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           मत्ति 13:1-13:23
44 धनिक मनुख, गरीब मनुख
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           लूका 16
45 उड़ावपुत
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           लूका 15:11-15:32
46 निक सामरी
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           लूका 10:25-10:42
47 कुइियाँ लग में स्त्री
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           यूहन्ना 4:1-4:32
48 तूफान सँ भरल समुद्रक यीशु शांत कऽ देलिन
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           मत्ति 8:23-8:27
49 कन्या जे दु बेर जीवित छलीह
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           मरकुस 5:21-5:43
50 यीशु नेत्रहीनक चंगा करैत छथि
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           मरकुस 10:46-10:52
51 यीशु पाँच हजार लोकक खुआबैत छथि
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           यूहन्ना 6
52 यीशु आओर लाजरस
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           यूहन्ना 11:1-11:45
53 यीशु आओर जक्कई
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           लूका 19:1-19:10
54 यीुक मुर्दा में सँ जीव गेनाय, उठि गेनाय
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     म्त्ती 26-28, लूका 22-24, यहून्ना 13-21
55 कलीसियाक जनम
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           प्रेरितों के काम 1-4
56 कलीसिया में आफत आएब गेल
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           प्रेरितक काज 5-7
57 पतरस आओर प्रार्थनाक सामर्थ्य
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           प्रेरितक काज 9:32-9:43
58 शताबयवला सँ प्रचारक तक
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           प्रेरितक काज 8-9
59 पौलुसक चमत्कारिक यात्रा
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज।           प्रेरितक काज 16:16-16:40
60 स्वर्ग परमेश्वरक सुन्दर द्यर
डाउनल¨ड, Âिस्सा कऽ दस्तावेज { स्ट¨री फाइल } डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। डाउनल¨ड रंगिन किताब कऽ दस्तावेज। Download Audio File डाउनल¨ड पी.डी.ए. दस्तावेज।     यहुन्ना14; 2-कुरून्र्यििं¨ 5; प्रका त वाक्य 4, 21, 22
Âिस्सा { कहानी }
Âिस्सा { कहानी }
Âिस्सा { कहानी }
Âिस्सा { कहानी }
Âिस्सा { कहानी }
Âिस्सा { कहानी }
Âिस्सा { कहानी }
Âिस्सा { कहानी }