കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ബൈബിള്‍

ബൈബിളില്‍ നിന്ന് ഇഷട്ടപ്പെട്ട കഥകള്‍. തികച്ചും സൌജന്യം.

കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിളിനായി ബന്ധപ്പെടുക

ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം

കാനഡയില്‍ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള രേഘോശവുമായി ബെന്ധമുള്ള പട്ടണത്തിൽ ഏകദേശം 750,000. ആളുകള്‍ താമസിക്കുന്നു.

ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ എഴുതുക

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ഇ മെയില്‍ അയക്കുക

നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഭാഷ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.