കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ബൈബിള്‍

ബൈബിളില്‍ നിന്ന് ഇഷട്ടപ്പെട്ട കഥകള്‍. തികച്ചും സൌജന്യം.

മറ്റു ഭാഷകള്‍

കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിളിനായി ബന്ധപ്പെടുക

ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം

കാനഡയില്‍ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള രേഘോശവുമായി ബെന്ധമുള്ള പട്ടണത്തിൽ ഏകദേശം 750,000. ആളുകള്‍ താമസിക്കുന്നു.

ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ എഴുതുക

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ഇ മെയില്‍ അയക്കുക

നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഭാഷ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

Newsletter Sign Up