കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ബൈബിള്‍

ബൈബിളില്‍ നിന്ന് ഇഷട്ടപ്പെട്ട കഥകള്‍. തികച്ചും സൌജന്യം.

പഴയനിയമം

ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം Download Audio File ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ Read the Bible
1 ദൈവം സകലതും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം Download Audio File ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ ഉല്‍പത്തി 1-2
2 മനുഷ്യന്റെ ദുംഖത്തിന്റെ ആരംഭം
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം Download Audio File ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ ഉല്പത്തി 3-6
3 നോഹയും ജലപ്രളയവും
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം Download Audio File ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ ഉല്‍പ്പത്തി 6-10
4 അബ്രഹാമിാടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ഉല്പത്തി 11-21
5 ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     സ്ഹേത്തെ പരിശോധിക്കുന്നു ഉല്പത്തി 22-24
6 വഞ്ചകായ യാക്കോബ്
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ഉല്പത്തി 25-33
7 ഒരു പ്രിയപുത്രന്‍ അടിമയാകുന്നു
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ഉല്പത്തി 37, ഉല്പത്തി 39
8 അടിമയായ യോസേഫി ദൈവം മാിക്കുന്നു
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ഉല്പത്തി 39-45
9 പുഴയില്‍ിന്നൊരു രാജകുമാരന്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     പുറപ്പാട് 2
10 രാജകുമാരന്‍ ആട്ടിടയാകുന്നു
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     പുറപ്പാട് 2-5
11 ഫറവ്ോ വിട!
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     പുറപ്പാട് 4-15
12  ാല്പതു വര്‍ഷം
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     പുറപ്പാട് 15 മുതല്‍ സംഖ്യ 14 വരെ
13 യോശുവ സ്ഥാം ഏറ്റെടുക്കുന്നു
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     യോശുവ 1-6
14 ശിംശോന്‍, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തായ മുഷ്യന്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ്യായാധിപ•ാര്‍ 13-16
15 ഗിദയോന്റെ ലഘു സ്യൈം
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ്യായാധിപ•ാര്‍ 6-8
16 രൂത്ത് ഒരു പ്രേമ കഥ
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     രൂത്ത
17 ശമൂവേല്‍, ദൈവത്തിന്റെ ബാലായ സേവകന്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     1 ശമൂവേല്‍ 1-7
18 സുന്ദരായ വിഡ്ഢിരാജാവ്
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     1 ശമൂവേല്‍ 8-16
19 ഇടയബാലായ ദാവീദ്
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     1 ശമൂവേല്‍ 16-20
20 രാജാവായ ദാവീദ് (ഭാഗം 1)
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     1 ശമൂവേല്‍ 24-31, 2 ശമൂവേല്‍ 1-2
21 രാജാവായ ദാവീദ് (ഭാഗം 2)
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     2 ശമൂവേല്‍ 1-12
22 ജ്ഞാിയായ ശലോമോന്‍രാജാവ്
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     1 രാജാക്ക•ാര്‍ 1-12
23 ല്ല രാജാക്ക•ാരും ദുഷ്ടരാജാക്ക•ാരും
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     2 ദിവൃത്താന്തങ്ങള്‍ 33-36
24 അഗ്നിയുടെ മുഷ്യന്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     1 രാജാക്ക•ാര്‍ 17-19, 2 രാജാക്ക•ാര്‍ 2
25 എലീശ അത്ഭുതങ്ങളുടെ മുഷ്യന്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     2 രാജാക്ക•ാര്‍ 2-13
26 യോയും വലിയ മത്സ്യവും
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     യോ
27 യെശയ്യാവ് ഭാവി ദര്‍ശിക്കുന്നു
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     യെശയ്യാവ് 1, 6, 7, 9, 53
28 യിരെമ്യാവ്, കണ്ണീരിന്റെ മുഷ്യന്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     യിരെമ്യാവ്
29 യെഹെസ്കേല്‍: ദര്‍ശങ്ങളുടെ മുഷ്യന്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     യെഹെസ്കേല്‍
30  സുന്ദരിയായ എസ്ഥേര്‍രാജ്ഞി
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     എസ്ഥേര്‍
31 പ്രവാസിയായ ദാിയേല്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ദാിയേല്‍ 1-2
32 ദാിയേലും മര്‍മ്മ സ്വപ്വും
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ദാിയേല്‍ രണ്‍
33 വണങ്ങാത്ത മുഷ്യന്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ദാിയേല്‍ മൂന്ന
34 ദാിയേലും സിംഹക്കുഴിയും
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ദാിയേല്‍ 6
35 ഹൈമ്യാവിന്റെ വന്‍മതില്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ഹൈമ്യാവ്

പുതിയനിയമം

ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം Download Audio File ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ Read the Bible
36 യേശുവിന്റെ ജനനം
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം Download Audio File ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ മത്തായി 1-2 ലുക്കൊസ് 1-2
37 ദൈവം അയച്ച ഒരു മുഷ്യന്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     മര്‍ക്കൊസ് 6, ലൂക്കൊസ് 1, 3
38 യേശുവിന്റെ പ്രതിസന്ധി
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     മത്തായി 4, ലൂക്കൊസ് 4
39 യേശു പന്ത്രണ്‍് സഹായികളെ
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മത്തായി 4-7, മര്‍ക്കൊസ് 1, ലൂക്കൊസ് 6
40 യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങള്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     മത്തായി 8-9, മര്‍ക്കോസ് 1-2, 4, ലൂക്കോസ് 8, യോഹന്നാന്‍ 2
41 ദൈവാലയത്തിലെ ഒരു തോവ് യേശുവി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     യോഹന്നാന്‍ 2-3, സംഖ്യ 21
42 യേശു ശ്രേഷ്ഠായ ഗുരു
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     മത്തായി 5-7, ലൂക്കൊസ് 6
43 കര്‍ഷകും വിത്തും
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     മത്തായി 13
44 ധവാും ദരിദ്രും
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ലൂക്കൊസ് 16
45 തെറ്റിപ്പോയ (മുടിയന്‍) പുത്രന്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ലൂക്കൊസ് 15
46 ല്ല ശമര്യാക്കാരന്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ലൂക്കൊസ് 10
47 കിണറ്റിന്‍കരയിലെ സ്ത്രീ
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     യോഹന്നാന്‍ 4
48 യേശു ഇളകിമറിഞ്ഞ കടലി ശാന്തമാക്കുന്നു
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     മത്തായി 8, മത്തായി 14, മര്‍ക്കൊസ് 4, ലൂക്കൊസ് 8
49 രണ്‍് തവണ ജീവിച്ച പെണ്‍കുട്ടി
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     മര്‍ക്കൊസ് 5, ലൂക്കൊസ് 8
50 യേശു അന്ധ സൌഖ്യമാക്കുന്നു
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     മര്‍ക്കൊസ് 10, ലൂക്കൊസ് 18, യോഹന്നാല്‍ 9
51 യേശു അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     യോഹന്നാന്‍ 6
52 യേശുവും ലാസറും
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     യോഹന്നാന്‍ 11
53 യേശുവും സക്കായിയും
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     ലൂക്കൊസ് 19
54 ആദ്യത്തെ ഈസ്റ്റർ
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം Download Audio File ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ മത്തായി 26-28 ലുക്കൊസ് 22-24 യോഹന്നാന്‍13-21
55 സഭയുടെ ജനം
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     അപ്പൊസ്തല പ്രവൃത്തികള്‍ 1-4
56 സഭ പീഡത്തെ രിേടുന്നു
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     അപ്പൊസ്തല പ്രവൃത്തികള്‍ 5-7
57 പത്രൊസും പ്രാര്‍ത്ഥയുടെ ശക്തിയും
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     അപ്പൊസ്തല പ്രവൃത്തികള്‍ 9-12
58 പീഡകില്‍ിന്ന് പ്രസംഗകിലേക്ക്
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     അപ്പൊസ്തല പ്രവൃത്തികള്‍ 8-9
59 പൌലൊസിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ യാത്രകള്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം   ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ     അപ്പൊസ്തല പ്രവൃത്തി 16, 27, 28
60 സ്വര്‍ഗ്ഗം ദൈവത്തിന്റെ മോനോഹരമായ ഭവനം
ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍ ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം Download Audio File ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍ യോഹന്നാന്‍ 14, 2 കൊരിന്ത്യര്‍ 5, വെളിപ്പാടു 4, 21, 22
കഥ
കഥ
കഥ
കഥ
കഥ
കഥ
കഥ
കഥ