കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ബൈബിള്‍

ബൈബിളില്‍ നിന്ന് ഇഷട്ടപ്പെട്ട കഥകള്‍. തികച്ചും സൌജന്യം.

പഴയനിയമം

ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍
ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം
ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം
Download Audio File
ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ
ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍
Read the Bible
1 ദൈവം സകലതും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ
2 മനുഷ്യന്റെ ദുംഖത്തിന്റെ ആരംഭം
3 നോഹയും ജലപ്രളയവും
4 അബ്രഹാമിാടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം
6 വഞ്ചകായ യാക്കോബ്
7 ഒരു പ്രിയപുത്രന്‍ അടിമയാകുന്നു
8 അടിമയായ യോസേഫി ദൈവം മാിക്കുന്നു
9 പുഴയില്‍ിന്നൊരു രാജകുമാരന്‍
10 രാജകുമാരന്‍ ആട്ടിടയാകുന്നു
11 ഫറവ്ോ വിട!
13 യോശുവ സ്ഥാം ഏറ്റെടുക്കുന്നു
14 ശിംശോന്‍, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തായ മുഷ്യന്‍
15 ഗിദയോന്റെ ലഘു സ്യൈം
16 രൂത്ത് ഒരു പ്രേമ കഥ
17 ശമൂവേല്‍, ദൈവത്തിന്റെ ബാലായ സേവകന്‍
18 സുന്ദരായ വിഡ്ഢിരാജാവ്
19 ഇടയബാലായ ദാവീദ്
20 രാജാവായ ദാവീദ് (ഭാഗം 1)
21 രാജാവായ ദാവീദ് (ഭാഗം 2)
22 ജ്ഞാിയായ ശലോമോന്‍രാജാവ്
23 ല്ല രാജാക്ക•ാരും ദുഷ്ടരാജാക്ക•ാരും
25 എലീശ അത്ഭുതങ്ങളുടെ മുഷ്യന്‍
26 യോയും വലിയ മത്സ്യവും
27 യെശയ്യാവ് ഭാവി ദര്‍ശിക്കുന്നു
28 യിരെമ്യാവ്, കണ്ണീരിന്റെ മുഷ്യന്‍
29 യെഹെസ്കേല്‍: ദര്‍ശങ്ങളുടെ മുഷ്യന്‍
30 സുന്ദരിയായ എസ്ഥേര്‍രാജ്ഞി
31 പ്രവാസിയായ ദാിയേല്‍
32 ദാിയേലും മര്‍മ്മ സ്വപ്വും
33 വണങ്ങാത്ത മുഷ്യന്‍
34 ദാിയേലും സിംഹക്കുഴിയും
35 ഹൈമ്യാവിന്റെ വന്‍മതില്‍

പുതിയനിയമം

ഡൌണ്‍ലോഡ്‍ കഥകള്‍
ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം
ഡൌണ്‍ലൊഡ് നിറംകൊടുക്കുവാനുള്ള പുസ്തകം
Download Audio File
ഡൌണ്‍ലോഡ് പി.ഡി.എ
ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍
ഡൌണ്‍ലോഡ്ലഘുലേഖഫയല്‍
Read the Bible
37 ദൈവം അയച്ച ഒരു മുഷ്യന്‍
38 യേശുവിന്റെ പ്രതിസന്ധി
41 ദൈവാലയത്തിലെ ഒരു തോവ് യേശുവി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു
42 യേശു ശ്രേഷ്ഠായ ഗുരു
43 കര്‍ഷകും വിത്തും
44 ധവാും ദരിദ്രും
45 തെറ്റിപ്പോയ (മുടിയന്‍) പുത്രന്‍
46 ല്ല ശമര്യാക്കാരന്‍
47 കിണറ്റിന്‍കരയിലെ സ്ത്രീ
48 യേശു ഇളകിമറിഞ്ഞ കടലി ശാന്തമാക്കുന്നു
49 രണ്‍് തവണ ജീവിച്ച പെണ്‍കുട്ടി
50 യേശു അന്ധ സൌഖ്യമാക്കുന്നു
51 യേശു അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു
52 യേശുവും ലാസറും
53 യേശുവും സക്കായിയും
56 സഭ പീഡത്തെ രിേടുന്നു
57 പത്രൊസും പ്രാര്‍ത്ഥയുടെ ശക്തിയും
58 പീഡകില്‍ിന്ന് പ്രസംഗകിലേക്ക്
59 പൌലൊസിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ യാത്രകള്‍
60 സ്വര്‍ഗ്ഗം ദൈവത്തിന്റെ മോനോഹരമായ ഭവനം
കഥ

കഥ

കഥ

കഥ
കഥ

കഥ
കഥ
കഥ