Littafi Mai Tsarki don Yara

Labarun da kuka fi so daga cikin Littafi Mai-Tsarki. Babu shakka kyauta.

Labarun Litafi Mai-Tsarki

Labarun suna buƙatar PDF Reader

Tsohon Alkawari

Zazzage Fayil na Labari Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil din waya Zazzage Fayil din Tract Zazzage Fayil din Tract Read the Bible
1 Lokacin Da Allah Yayi Komai
Zazzage Fayil na Labari Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil din waya     Farawa 1-2
2 Farkon Bakin Cikin Mutum
Zazzage Fayil na Labari Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil din waya     Farawa 3-6
3 Nuhu da Babbar Rigyawa
Zazzage Fayil na Labari Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil din waya     Farawa 6-10

Sabon Alkawari

Zazzage Fayil na Labari Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil din waya Zazzage Fayil din Tract Zazzage Fayil din Tract Read the Bible
36 Haihuwar Yesu
Zazzage Fayil na Labari Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil din waya     Matiyu 1-2, Luka 1-2
54 Farkon Ista
Zazzage Fayil na Labari Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil din waya     Matiyu 26-28, Luka 22-24, Yahaya 13-21
60 Sama, Kyakkyawan Gidan Allah
Zazzage Fayil na Labari Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi Zazzage Fayil din waya     Yahaya 14; 2 Korintiyawa 5; Wahayin Yahaya 4, 21, 22