Bible for Children

Nahãkki Khwãidagi Pãmjaba Bible Wãrishing. Mamal Loudaba.

Ariba Wãlepnaba

Wãri Chingthou
Machu Nãiba Lãirik Chingthou
Machu Nãiba Lãirik Chingthou
Download Audio File
Phone yãoba chena Chingthou
Lairi Macha Chingthou
Lairi Macha Chingthou
Read the Bible
1 শেম্বীবা মপুনা পোৎ পুম্নমক শেমখি
2 মীওইবগী অৱাবা হৌরকপা
3 নোৱা অমসুং অচৌবা ঈশিং ঈচাউ

Anouba Wãlepnaba

Wãri Chingthou
Machu Nãiba Lãirik Chingthou
Machu Nãiba Lãirik Chingthou
Download Audio File
Phone yãoba chena Chingthou
Lairi Macha Chingthou
Lairi Macha Chingthou
Read the Bible
36 যীশু পোকপা
54 অহানবা ইস্টর (যীশু হিংগৎপা)
60 শেম্বীবা মপুগী নিংথিজরবা য়ুম, সোরারেন
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri

Wãri
Wãri

Wãri
Wãri