Bible for Children

Nahãkki Khwãidagi Pãmjaba Bible Wãrishing. Mamal Loudaba.

Ariba Wãlepnaba

Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Download Audio File Phone yãoba chena Chingthou Lairi Macha Chingthou Lairi Macha Chingthou Read the Bible
1 শেম্বীবা মপুনা পোৎ পুম্নমক শেমখি
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou   Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou মৈহৌরোন 1 - 2
2 মীওইবগী অৱাবা হৌরকপা
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou   Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou মৈহৌরোন 3 - 6
3 নোৱা অমসুং অচৌবা ঈশিং ঈচাউ
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou   Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou মৈহৌরোন 6 - 10

Anouba Wãlepnaba

Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Download Audio File Phone yãoba chena Chingthou Lairi Macha Chingthou Lairi Macha Chingthou Read the Bible
36 যীশু পোকপা
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou   Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou মত্থি 1-2, লুক 1-2
54 অহানবা ইস্টর (যীশু হিংগৎপা)
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou   Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou মত্থি 26-28, লুক 22-24, যোহান 13-21
60 শেম্বীবা মপুগী নিংথিজরবা য়ুম, সোরারেন
Wãri Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou Machu Nãiba Lãirik Chingthou   Phone yãoba chena Chingthou   Lairi Macha Chingthou যোহান 14; 2 কোরিন্থীয় 5; ফোংদোকপিবা 4, 21, 22
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri
Wãri