मुलांसाठी बाइबल

बाइबलमधील आपल्या आवडत्या गोष्टी. अगदी मोफत.

जुना करार

गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा
रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा
रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा
Download Audio File
PDA फाइल डाउनलोड करा
धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा
धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा
Read the Bible
1 जेव्हा ईश्वराने सर्व गोष्टींची रचना केली
2 माणसाच्या उदासपणाचा आरंभ
3 नोआ आणि महापूर
4 अब्राहामास देवाचे अभिवाचन
5 देव आब्राहामाच्या प्रेमाची परीक्षा पाहतो
6 फसव्या याकोब
7 आवडता मुलगा गुलाम बनतो
8 गुलाम योसेफाचा देव सन्मान करतो
9 नदीतून मिळालेला राजकुमार
10 राजकुमार मेंढपाळ बनतो
11 गुडबाय फारो!
13 यहोशवा पदभार स्वीकारतो
14 देवाचा बलवान मनुष्य: शमशोन
15 गिदोनाची लहान सेना
16 रूथ: एक प्रेम कथा
17 शमुवेल, देवाचा सेवक मुलगा
18 देखणा मूर्ख राजा
19 मेंढपाळ मुलगा दावीद
20 दावीद राजा (भाग १)
21 दावीद राजा (भाग २)
22 शहाणा राजा शलमोन
23 चांगले राजे, वाईट राजे
25 अलिशा, चमत्कार करणारा पुरुष
26 योना आणि मोठा मासा
27 यशयाला भविष्य दिसते
28 यिर्मया, रडका मनुष्य
29 यहजकेल: दृष्टांताचा मनुष्य
30 सुंदर राणी एस्तेर
31 बंदिवान दानिएल
32 रहस्यमय स्वप्न आणि दानिएल
33 न झुकणारे पुरुष
34 दानिएल आणि सिंहाची गुहा
35 नहेम्याची विशाल भिंत

नवा करार

गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा
रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा
रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा
Download Audio File
PDA फाइल डाउनलोड करा
धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा
धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा
Read the Bible
37 देवाकडून पाठविलेला मनुष्य
38 येशूची भयंकर अशी वेळ
39 येशू बारा मदतनीसांची निवड करतो
41 मंदिराचा एक पुढारी येशूची भेट घेतो
42 महान येशू शिक्षक
43 शेतकरी व बि
44 श्रीमंत मनुष्य, गरीब मनुष्य
45 उधळ्या पुत्र
46 चांगला शोमरोनी
47 विहिरीजवळ असलेली स्त्री
48 येशू वादळी समुद्राला शांत करतो
49 दोन वेळा जगलेली मुलगी
50 येशू आंधळ्याला बरे करतो
51 येशू पाच हजारांना जेवू घालतो
52 येशू आणि लाजरस
53 येशू आणि जक्काय
55 मंडळी समस्यांना तोंड देते
56 मंडळी समस्यांना तोंड देते
57 पेत्र आणि प्रार्थनेचे सामर्थ्य
58 छळणाऱ्यापासून धर्मोपदेशकापर्यंत
59 पौलाच कमालीचा प्रवास
60 स्वर्ग - ईश्वराचे सुंदर घर
गोष्ट

गोष्ट

गोष्ट

गोष्ट

गोष्ट

गोष्ट
गोष्ट
गोष्ट