मुलांसाठी बाइबल

बाइबलमधील आपल्या आवडत्या गोष्टी. अगदी मोफत.

जुना करार

गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा Download Audio File PDA फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा Read the Bible
1 जेव्हा ईश्वराने सर्व गोष्टींची रचना केली
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा जेनेसिस 1-2
2 माणसाच्या उदासपणाचा आरंभ
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा जेनेसिस 3-6
3 नोआ आणि महापूर
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा जेनेसिस 6-10
4 अब्राहामास देवाचे अभिवाचन
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     उत्पत्ती ११ – २१
5 देव आब्राहामाच्या प्रेमाची परीक्षा पाहतो
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     उत्पत्ती २२ - २४
6 फसव्या याकोब
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     उत्पत्ती २५ – ३३
7 आवडता मुलगा गुलाम बनतो
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     उत्पत्ती ३७, उत्पत्ती ३९
8 गुलाम योसेफाचा देव सन्मान करतो
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     उत्पत्ती ३९ – ४५
9 नदीतून मिळालेला राजकुमार
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     निर्गम २
10 राजकुमार मेंढपाळ बनतो
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     निर्गम २-५
11 गुडबाय फारो!
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     निर्गम ४-१५
12 चाळीस वर्षे
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     निर्गम १५ ते गणना १४
13 यहोशवा पदभार स्वीकारतो
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     यहोशवा १-६
14 देवाचा बलवान मनुष्य: शमशोन
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     शास्ते १३-१६
15 गिदोनाची लहान सेना
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     शास्ते ६-८
16 रूथ: एक प्रेम कथा
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     रूथ
17 शमुवेल, देवाचा सेवक मुलगा
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     १ शमुवेल १-७
18 देखणा मूर्ख राजा
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     १ शमुवेल ८-१६
19 मेंढपाळ मुलगा दावीद
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     १ शमुवेल १६-२०
20 दावीद राजा (भाग १)
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     १ शमुवेल २४-३१, २ शमुवेल
21 दावीद राजा (भाग २)
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     २ शमुवेल १-१२
22 शहाणा राजा शलमोन
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     १ राजे १-१२
23 चांगले राजे, वाईट राजे
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     २ इतिहास ३३-३६
24 अग्नी पुरुष
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     १ राजे १७-१९, २ राजे २
25 अलिशा, चमत्कार करणारा पुरुष
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     २ राजे २-१३
26 योना आणि मोठा मासा
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     योना
27 यशयाला भविष्य दिसते
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     यशया १, ६, ७, ९, ५३
28 यिर्मया, रडका मनुष्य
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     यिर्मया
29 यहजकेल: दृष्टांताचा मनुष्य
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     यहजकेल
30 सुंदर राणी एस्तेर
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     एस्तेर
31 बंदिवान दानिएल
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     दानिएल १-२
32 रहस्यमय स्वप्न आणि दानिएल
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     दानिएल २
33 न झुकणारे पुरुष
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     दानिएल ३
34 दानिएल आणि सिंहाची गुहा
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     दानिएल ६
35 नहेम्याची विशाल भिंत
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     नहेम्या

नवा करार

गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा Download Audio File PDA फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा Read the Bible
36 येशूचा जन्म
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा मॅथ्यू 1-2, ल्यूक 1-2
37 देवाकडून पाठविलेला मनुष्य
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     मार्क ६, लूक १, ३
38 येशूची भयंकर अशी वेळ
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     मत्तय ४, लूक ४
39 येशू बारा मदतनीसांची निवड करतो
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     मत्तय ४-७, मार्क १, लूक ६
40 येशूचे चमत्कार
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     मत्तय ८-९, मार्क १-२, मार्क
41 मंदिराचा एक पुढारी येशूची भेट घेतो
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     योहान २-३, गणना २१
42 महान येशू शिक्षक
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     मत्तय ५-७, लूक ६
43 शेतकरी व बि
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     मत्तय १३
44 श्रीमंत मनुष्य, गरीब मनुष्य
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     लूक १६
45 उधळ्या पुत्र
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     लूक १५
46 चांगला शोमरोनी
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     लूक १०
47 विहिरीजवळ असलेली स्त्री
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     योहान ४
48 येशू वादळी समुद्राला शांत करतो
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     मत्तय ८, मत्तय १४, मार्क ४, लूक ८
49 दोन वेळा जगलेली मुलगी
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     मार्क ५, लूक ८
50 येशू आंधळ्याला बरे करतो
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     मार्क १०, लूक १८, योहान ९
51 येशू पाच हजारांना जेवू घालतो
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     योहान ६
52 येशू आणि लाजरस
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     योहान ११
53 येशू आणि जक्काय
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     लूक १९
54  पहिला ईस्टर
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा मॅथ्यू 26-28, ल्यूक 22-24, जॉन 13-21
55 मंडळी समस्यांना तोंड देते
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     प्रेषित ५-७
56 मंडळी समस्यांना तोंड देते
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     प्रेषित ५-७
57 पेत्र आणि प्रार्थनेचे सामर्थ्य
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     प्रेषित ९-१२
58 छळणाऱ्यापासून धर्मोपदेशकापर्यंत
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     प्रेषित ८-९
59 पौलाच कमालीचा प्रवास
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा     प्रेषित १६, २७, २८
60 स्वर्ग - ईश्वराचे सुंदर घर
गोष्टीची फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तक फाइल डाउनलोड करा   PDA फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा धर्म पुस्तिका फाइल डाउनलोड करा जॉन 14; 2 कॉरिन्थियन्स 5; प्रकटीकरण 4, 21, 22
गोष्ट
गोष्ट
गोष्ट
गोष्ट
गोष्ट
गोष्ट
गोष्ट
गोष्ट