चोरां (बालको) ओले बाइबल ।

तमारी खास वारता बाइबल मा थी । एक दम फ्ररी ।

नाना चोरां (बालको) ओले बाइबल जुए तो अमाने मले ।

अमारी रेवानी जगअ ।

Winnipeg: वीनिपेजः एक बजार येमा हात लाक पचास हजार लोक रेहे कनाडा ने वच्चमे ।

अमाने तमु लकी सको

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

फोन करो :

अमाने इ–मेल लको

Newsletter Sign Up