انجیل وچه ها وسته

شم داستانهای مورد علاقه انجیل دله جه. کاملا مفتی.

عهد قدیم

Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File Download Tract File Download Tract File Read the Bible
1 وختی خدا همه چیز ره به وجود بیارده
Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File     تورات
2 شروع ناراحتی و غم آدم
Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File     تورات
3 داستان نوح و گت سل
Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File     تورات ۶_۱۰

عهد جدید

Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File Download Tract File Download Tract File Read the Bible
36 تولد مسیح
Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File     متی (انجیل نویسنده) 1-2 لوقا
54 اولین عید پاک (قیام مسیح عید)
Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File     متی (نویسنده انجیل)- لوقا 26-28، جان 13-21
60 بهشت خدای قشنگه سره
Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File     جان 14، کرینتی (شهر کرینت)، وحی 4، 21، 22