انجیل وچه ها وسته

شم داستانهای مورد علاقه انجیل دله جه. کاملا مفتی.

عهد قدیم

فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلفن دانلود فایل داستان دانلود فایل داستان دانلود Read the Bible
1 وختی خدا همه چیز ره به وجود بیارده
فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلفن دانلود     تورات
2 شروع ناراحتی و غم آدم
فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلفن دانلود     تورات
3 داستان نوح و گت سل
فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلفن دانلود     تورات ۶_۱۰

عهد جدید

فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلفن دانلود فایل داستان دانلود فایل داستان دانلود Read the Bible
36 تولد مسیح
فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلفن دانلود     متی (انجیل نویسنده) 1-2 لوقا
54 اولین عید پاک (قیام مسیح عید)
فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلفن دانلود     متی (نویسنده انجیل)- لوقا 26-28، جان 13-21
60 بهشت خدای قشنگه سره
فایل داستان دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل کتاب رنگی دانلود فایل تلفن دانلود     جان 14، کرینتی (شهر کرینت)، وحی 4، 21، 22
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان