Iuku ria Murungu

Turugono turia weendete muno kuuma kiri iuku ria Murungu. Niriaotheri buuru.

Nthiomi iingi

Ngoono cia iuku ria Murungu

Ngoono niciedaga muthomi wa Adobe