Iuku ria Murungu

Turugono turia weendete muno kuuma kiri iuku ria Murungu. Niriaotheri buuru.

Ngoono cia iuku ria Murungu

Ngoono niciedaga muthomi wa PDF

Kiriikaniiro gigiikuuru

Riita faelo iriina rugoono Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica Download Audio File Riita faelo ya thiimu Riita faelo ya Tracti Riita faelo ya Tracti Read the Bible
1 Riria Ngai ombire into bionthe
Riita faelo iriina rugoono Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica   Riita faelo ya thiimu   Riita faelo ya Tracti Kiambiriria 1-2
2 Mwambirio jwa muthuuro jwa muuntu
Riita faelo iriina rugoono Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica   Riita faelo ya thiimu   Riita faelo ya Tracti Kiambiriria 3-6
3 Noa igiita riia maburiko
Riita faelo iriina rugoono Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica   Riita faelo ya thiimu   Riita faelo ya Tracti Kiambiriria 6 - 10

Kiriikaniiro gikieru

Riita faelo iriina rugoono Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica Download Audio File Riita faelo ya thiimu Riita faelo ya Tracti Riita faelo ya Tracti Read the Bible
36 Guciarwa kwaa Jesu
Riita faelo iriina rugoono Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica   Riita faelo ya thiimu   Riita faelo ya Tracti Mathayo 1-2, Luka 1-2
54 Pasaka ya Mbere
Riita faelo iriina rugoono Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica   Riita faelo ya thiimu   Riita faelo ya Tracti Mathayo 26-28, Luka 22-24, Johana 13-21
60 Iguru, Njaa ya Murungu inthongi
Riita faelo iriina rugoono Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica Riita kiiri computa faelo ya iuku ria kuriingiira mbiica   Riita faelo ya thiimu   Riita faelo ya Tracti Johana 14; 2 Akoriintho 5; Kuguurirwa 4, 21, 22
Rugoono
Rugoono
Rugoono
Rugoono
Rugoono
Rugoono
Rugoono
Rugoono