Cov Me Nyuam Phau Ntawv Txog Dab Neeg

Koj nyiam dab neeg Ntawv Vajtswv. Ua kom tiav dawb.

Hu rau Cov Me Nyuam Phau Ntawv Dab Neeg

Peb qhov chaw nyob

Winnipeg Winnipeg nyob hauv nruab nrab ntawm Canada. Lub nroog muaj cov pej xeem muaj kwv yees li ntawm 750,000.

iv toj peb

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Email rau peb

Thov qhia peb tias koj nyob lub tebchaws twg thiab hom lus koj hais

Newsletter Sign Up