Cov Me Nyuam Phau Ntawv Txog Dab Neeg

Koj nyiam dab neeg Ntawv Vajtswv. Ua kom tiav dawb.

Peb Lub Hom Phiaj

Mathais 19:14 Yexus hais tias, cia cov menyuam yaus los cuag kuv, tsis txhob txwv lawv, vim ntuj ceeb tsheej yog zoo li no'

Cov me nyuam phau ntawv muaj nyob hauv phau ntawv no kom cov menyuam yaus to taub txog Yexus Khetos. Los ntawm cov dab neeg hauv phau ntawv thiab cov ntaub ntawv cuam tshuam ua ntau hom thiab xov xwm, suav nrog Is Taws Nem, xov tooj ntawm tes / PDAs, cov ntawv luam tawm xim thiab cov ntawv muaj duab, txhua tus menyuam tuaj yeem hais Lus.

Cov dab neeg hauv phau Vajlugkub no tau faib dawb rau 1800 lab tus menyuam ntawm ntau thaj chaw hauv ntiaj teb.

Txwm Tso Npe