Хүүхдэд зориулсан Библи

Таны дуртай Библийн түүхүүд. Бүгд үнэгүй.

Хуучин Гэрээ

Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Download Audio File PDA файл татах Товхимол татах Товхимол татах Read the Bible
1 Бурхан бүхнийг бүтээх үед
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Download Audio File PDA файл татах   Товхимол татах Эхлэл 1-2
2 Хүний гунигийн эхлэл
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Download Audio File PDA файл татах   Товхимол татах Эхлэл 3-6
3 Ноа ба Их үер
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Download Audio File PDA файл татах   Товхимол татах Эхлэл 6-10
4 Абрахамд өгсөн Бурхны амлалт
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Эхлэл 11-21
5 Бурхан Абрахамын хайрыг шалгасан нь
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Эхлэл 22-24
6 Мэхлэгч Иаков
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Эхлэл 25-33
7 Хайртай хүү нь боол болсон нь
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Эхлэл 37, Эхлэл 39
8 Бурхан боол Иосефийг өргөмжилсөн нь
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Эхлэл 39-45
9 Голоос олдсон Хан хүү
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Египетээс гарсан нь 2
10 Хан хүү хоньчин болсон нь
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Египетээс гарсан нь 2-5
11 Баяртай Фараон!
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Египетээс гарсан нь 4-15
12 Дөчин жил
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Египетээс гарсан нь 15 ~ Тооллого 14
13 Иошуа эрхийг авсан нь
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Иошуа 1-6
14 Бурханы хүчит эр Самсон
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Шүүгчид 13-16
15 Гидеоны бяцхан арми
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Шүүгчид 6-8
16 Рут : Хайрын түүх
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Рут
17 Самуел Бурханы үйлчлэгч хүү
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     1 Самуел 1-7

Шинэ Гэрээ

Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Download Audio File PDA файл татах Товхимол татах Товхимол татах Read the Bible
36 Есүс төрсөн нь
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Download Audio File PDA файл татах   Товхимол татах Матай 1-2, Лук 1-2
37 Бурхнаас илгээгдсэн Нэгэн
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Марк 6, Лук 1, 3
38 Есүст учирсан сорилт
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Матай 4, Лук 4
39 Есүс арван хоёр дагалдагчаа сонгосон нь
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Матай 4-7, Марк 1, Лук 6
40 Есүсийн үйлдсэн гайхамшгууд
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Матай 8-9, Марк 1-2, Марк 4, Лук 4, Лук 8, Иохан 2
41 Сүмийн удирдагч Есүс дээр ирсэн нь
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Иохан 2-3, Тооллого 21
42 Есүс бол агуу багш
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Матай 5-7, Лук 6
43 Тариачин болон үр
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Матай 13
44 Баян хүн, Ядуу хүн
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Лук 16
45 Үрэлгэн хүү
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Лук 15
46 Сайхан сэтгэлт Самари хүн
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Лук 10
47 Худаг дээрх эмэгтэй
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Иохан 4
48 Есүс шуургыг намдаасан нь
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах   PDA файл татах     Матай 8, Матай 14, Марк 4, Лук8
54 Анхны Дахин Амилсны баяр
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Download Audio File PDA файл татах   Товхимол татах Матай 26-28, Лук 22-24, Иохан 13-21
60  Тэнгэрийн улс буюу Бурхны үзэсгэлэнт гэр
Түүхийг файл хэлбэрээ татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Будах номыг файл хэлбэрээр татах Download Audio File PDA файл татах   Товхимол татах Иохан 14; 2 КОринт 5; Илчлэлт 4, 21, 22
Түүх
Түүх
Түүх
Түүх
Түүх
Түүх
Түүх
Түүх