Bible for ChiAđam Gǝtǝɽe gǝ Ñere Ñǝrraldren

Đǝmwëđǝnia iđi đǝŋǝraŋa nano eg Ađam Gǝtǝɽe. Ŋen pređ ŋafo đǝmǝtianǝđa.

Ŋen iŋi ñagëɽu

Maṯṯa 19:14 Yesu gaṯa, ꞌŊgiṯr ñere ñǝrra añǝñeṯa nano, na ñerṯe ñagǝluɽǝwëcia, ŋenŋanṯa leđa larno ṯia ŋǝlǝŋe ŋelo ŋaŋen.'

Ađam Gǝtǝɽe gǝ Ñere Ñǝrra giđǝnu ŋenŋanṯa aŋiđi Yesu Almasiya gǝlǝŋinu eñere nađamna ini nǝbakërnǝđǝnia nǝđǝmwëđǝnia đ-Ađam Gǝtǝɽe na ŋen ɽetǝteto iŋi ŋǝkasaiđo orbaga na ŋǝmiḏia, na ŋen ŋǝfo com ŋǝ World Wide Web, Cel Phone/PDA\s, nađam niđǝnu lonla, olega eŋǝla ɽetǝɽeto igi ñere ñǝɽwata.

Đǝmwëđǝnia Iđi đ-Ađam Gǝtǝɽe đabakërnǝnṯia ñereano ñalo ñǝɽo 1.8 bilion ŋere anṯa ndǝ ŋen nobaŋǝno.

Newsletter Sign Up

Receive