Bible for ChiAđam Gǝtǝɽe gǝ Ñere Ñǝrraldren

Đǝmwëđǝnia iđi đǝŋǝraŋa nano eg Ađam Gǝtǝɽe. Ŋen pređ ŋafo đǝmǝtianǝđa.

Đǝmwëđǝnia đ-Ađam Gǝtǝɽe

Đǝmwëđǝnia đunëinia PDF Reader

Đǝrrëiđia eŋen Đǝram

Iđu Dawonlod Fail yi Đǝmwëđǝnia
Iđu Dawonlod Fail y-Ađam Giđǝnu Lonla
Iđu Dawonlod Fail y-Ađam Giđǝnu Lonla
Iđu Dawonlod Fail ye Mobail
Iđu Dawonlod e-Fail ye Đađ
Iđu Dawonlod e-Fail ye Đađ
1 Ŋen Rǝmwa Riđu Laŋge pređ
2 Ŋen Đirǝwano đënṯu eđǝmǝṯia đ-Eđa
3 Nua na Ŋawa iŋi Ŋǝkero alo
4 Ŋen iŋi Rǝmwa Rǝlwëɽǝṯu Ibrayim
5 Rǝmwa Rirnḏëcu Đubwa đ-Ibrayim
6 Yagob igi Gǝɽo Ađǝna
7 Ŋere iŋi Ŋibwuniya Ŋiđǝnu Ebaya
8 Rǝmwa Rame Yusif igi Gǝɽo Ebai
9 Elǝŋ Gëpǝnu Eŋau

Đǝrrëiđia eŋen Đǝmajǝn

Iđu Dawonlod Fail yi Đǝmwëđǝnia
Iđu Dawonlod Fail y-Ađam Giđǝnu Lonla
Iđu Dawonlod Fail y-Ađam Giđǝnu Lonla
Iđu Dawonlod Fail ye Mobail
Iđu Dawonlod e-Fail ye Đađ
Iđu Dawonlod e-Fail ye Đađ
Read the Bible
36 Đǝlǝŋǝnia đǝ Yesu
37 Eđa Geṯo Rǝmwa Nano
38 Liga Lǝbǝɽaŋǝno kañ lǝ Yesu
39 Yesu Goṯo Leđa Ređǝnǝgǝɽǝjan Lǝmamǝđaṯa
41 Eđa Gǝɽǝnda eg-Alekǝl Gabǝɽo Nǝŋǝnwane Yesu
42 Yesu Gaɽo Irrǝŋëiđia Goɽra
54 Ëmǝđia gǝ Đëburnianano gananoŋ
Đǝmwëđǝnia
Đǝmwëđǝnia
Đǝmwëđǝnia
Đǝmwëđǝnia

Đǝmwëđǝnia
Đǝmwëđǝnia

Đǝmwëđǝnia

Đǝmwëđǝnia