Phau Ntawv rau Cov Menyuam

oj nyiam dab neeg los ntawm phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum. Dawb kiag li.

Hu Xov Tooj Rau Cov Menyuam

Peb qhov chaw nyob

Winnipeg: ib lub nroog muaj txog 750,000 tus neeg nyob ntawm lub chaw ntev ntawm Canada.

Sau Ntawv Rau Peb

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

E-mail rau peb

Thov qhia koj lub tebchaws thiab lus rau peb.

Newsletter Sign Up