Phau Ntawv rau Cov Menyuam

oj nyiam dab neeg los ntawm phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum. Dawb kiag li.

Pub rau ntawv Vajtswv rau me nyuam

We appreciate all donations, but tax receipts can only be sent to Canadian & USA donors.

United States Donations

Please use the following link to Friends of the Great Commission (FGC) for United States donors. Donations made in US dollars to Friends of the Great Commission (FGC) are tax receiptable in the United States under EIN No. 46-5506318.

USA Donation Form

Canadian Donations

Canadian donors may alternatively send a cheque to Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1, and a tax receipt will be issued.


Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

Txhua yam ntaub ntawv nyob hauv lub vev xaib no yog pub dawb tsis yog lag luam muag khoom thiab yog © 2003 - 2024 Ntawv Vajtswv rau Me Nyuam Inc.