Phau Ntawv rau Cov Menyuam

oj nyiam dab neeg los ntawm phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum. Dawb kiag li.

Peb Lub Hom Phiaj

Mathais 19:14 Yexus hais tias, 'Cia cov menyuam yaus los cuag kuv, thiab tsis txhob txwv lawv, rau qhov chaw ntawd yog lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej.'

Phau Ntawv Rau Cov Menyuam muaj los ua kom Yexus Khetos paub rau cov menyuam yaus los ntawm kev faib tawm cov dab neeg thiab phau ntawv xov xwm sib txawv ntawm cov ntaub ntawv sib txawv thiab xov xwm, suav nrog World World Wide Web, Xov Tooj ntawm tes / PDA, luam tawm cov ntawv luam xim thiab cov ntawv xim rau txhua qhov. lus uas menyuam yuav hais tau.

Cov Dab Neeg hauv Phau Ntawv No yog txhawm rau faib rau 1.8 billion tus me nyuam ntawm lub ntiaj teb dawb do txhua qhov chaw ua tau.

Xov Xwm Sau Npe

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

Txhua yam ntaub ntawv nyob hauv lub vev xaib no yog pub dawb tsis yog lag luam muag khoom thiab yog © 2003 - 2024 Ntawv Vajtswv rau Me Nyuam Inc.