Phau Ntawv rau Cov Menyuam

oj nyiam dab neeg los ntawm phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum. Dawb kiag li.

Dab Neeg Txog Phau Ntawv

Dab neeg yuav tsum muaj PDF Reader

Phau Qub

Tso Dab Neeg Zaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xov Tooj Hauv Xov Tooj Tso Taub Ntaub Ntawv Tso Taub Ntaub Ntawv Read the Bible
1 Thaum Vajtswv Tsim Txhua Yam
Tso Dab Neeg Zaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xov Tooj Hauv Xov Tooj     Chiv Keeb 1-2
2 Qhov Pib ntawm Txiv Neej Txoj Kev Ntshaw
Tso Dab Neeg Zaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xov Tooj Hauv Xov Tooj     Chiv Keeb 3-6
3 Nau-es thiab Dej Dag Nyab Ntiajteb
Tso Dab Neeg Zaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xov Tooj Hauv Xov Tooj     Chiv Keeb 6-10

Phau Tshiab

Tso Dab Neeg Zaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xov Tooj Hauv Xov Tooj Tso Taub Ntaub Ntawv Tso Taub Ntaub Ntawv Read the Bible
36 Yug Yexus
Tso Dab Neeg Zaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xov Tooj Hauv Xov Tooj     Mathais 1-2, Lukas 1-2
54 Thawj Hnub Easter
Tso Dab Neeg Zaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xov Tooj Hauv Xov Tooj     Mathais 26-28, Lukas 22-24, Yauhas 13-21
60 Saum Ntuj Ceeb Tsheej, Vajtswv Lub Tsev Zoo Nkauj
Tso Dab Neeg Zaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xim Ua Ntaub Ntawv Ntawv Xam Xaj Tso Xov Tooj Hauv Xov Tooj     Yauhas 14; 2 Khaulee 5; Tshwm Sim 4, 21, 22