IBhayibhli Labantwana

Indaba zenyu ezikhethekileyo ezivela eBhayibhilini. Ngokwamahala, akubhadalelwa.

Ezinye indimi

Injongo yethu

UMatewu 19:14 Kodwa uJesu wathi: Vumelani abantwana abancane, lingabenqabeli ukuza kimi; ngoba umbuso wamazulu ungowabanje.'

IBhayibhili Labantwana likhona ukuze uJesu Kristu ayaziwe ngabantwana ngokweba imifanekiso eyendaba zeBhayibhili lokunye okuhambelanayo okugoqelai-World Wide Web, umakhalekhukhwini, imifanekiso , lamabhuku okupenda, kuzo zonke indimi ezingakhulunywa ngumntwana.

Indaba lezi ezeBhayibhili zizoyabelwa ebantwaneni abayisigidi sezigidi ezilitshiyangalombili emhlabeni wonke jikelele kungelambadalo.

Ukusayinela iphephandaba