IBhayibhli Labantwana

Indaba zenyu ezikhethekileyo ezivela eBhayibhilini. Ngokwamahala, akubhadalelwa.

Indaba zeBhayibhili

Indaba zifundeka ku-Adobe Reader

ITestamente elidala

Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina Downloader ifayili lemifanekiso Downloader ifayili lemifanekiso Watch on Youtube Read the Bible
1 Lapho uNkulunkulu edala konke
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UGenesisi 1-2
2 Ukuqala kokudana koMuntu
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UGenesisi 3-6
3 UNowa lozamcolo omkhulu
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UGenesisi 6-10

ITestamente elitsha

Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina Downloader ifayili lemifanekiso Downloader ifayili lemifanekiso Watch on Youtube Read the Bible
36 Ukuzalwa kukaJesu
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UMathewu 1-2, ULukha 1-2
54 Ipasika lakuqala
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UMathewu 26-28, ULukha 22-24, UJohane 13-21
60 Ezulwini, ikhaya likaNkulunkulu Elihle
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UJohane 14; 2 AbaseKhorinte 5; Isambulo 4, 21, 22