मस्‍तय्‌गु निंतिं बाइबल

छितः तसकं यःगु बाइबलया बाखंत।.

मस्‍तय्‌गु निंति बाइबलय्‌ स्‍वापु तयादिसँ

जिमिगु थाय्‌

Winnipeg:विनीपिग: शहरय्‌ ७५०,००० मनूत च्‍वनेगु थाय्‌ क्‍यानादा लंगितुदिनल केन्‍द्र खः।.

जिमित च्‍वया छ्‌वयाहयादिसँ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

जिमित ईमेल यानादिसँ

कृपायाना छिकपिनिु देय्‌ व भाय्‌ जिमित धयादिसँ।.

Newsletter Sign Up

Receive