wē nû gãlé wē dũzũ bénõ

O Ìtà ‘denè ke déwénà Ko Bibeli. Dogbogbonèe maa igo.

Agbèlè Tésitama

Télésalagé usumee Ìtà
Télésalagé usu ‘buku hinimèe do mbui
Télésalagé usu ‘buku hinimèe do mbui
Télésalagé usu mèè ko Téléfõni
Télésalagé usu bé mbèti
Télésalagé usu bé mbèti
Read the Bible
1 Nigbati Olorun da Ohun Gbogbo
2 Ibẹrẹ Ibanujẹ Eniyan
3 Noah Ati Awọn Nla Ikun Omi

Mbé Tésitamà

Télésalagé usumee Ìtà
Télésalagé usu ‘buku hinimèe do mbui
Télésalagé usu ‘buku hinimèe do mbui
Télésalagé usu mèè ko Téléfõni
Télésalagé usu bé mbèti
Télésalagé usu bé mbèti
Read the Bible
54 Ọjọ Ajinde Kristi Akọkọ