Bibele ya Bana

Dikanegelo tsa gago tsa mmamoratwa go tswa Bibeleng. Ntle le tefo ka nnete.

Maleme a Mangwe

Ikopanye le Bibele ya Bana

Lefelo la Rena

Winnipeg: Toropokgolo ya batho ba e ka bang 750,000 ye e bego bogare bophareng bja Canada.

Re Ngwalele

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Re ngwalele emaile

Ka kgopelo re botse naga ya gago le leleme.

Newsletter Sign Up