Bibele ya Bana

Dikanegelo tsa gago tsa mmamoratwa go tswa Bibeleng. Ntle le tefo ka nnete.

Dikanegelo tsa Bibele

Dikanegelo di hloka Adobe Reader

Testamente ya Kgale

Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File Taonolouta Faele ya Dipampisana Taonolouta Faele ya Dipampisana Read the Bible
1 Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe
Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File   Taonolouta Faele ya Dipampisana Genesi 1-2
3 Noa le meetsefula
Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File   Taonolouta Faele ya Dipampisana Genesi 6-10

Testamente ye Mpsa

Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File Taonolouta Faele ya Dipampisana Taonolouta Faele ya Dipampisana Read the Bible
36 Matswalo a Morena Jeso
Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File   Taonolouta Faele ya Dipampisana Matheo 1-2, Luka 1-2
54 Tsatsi la mathomo la paseka
Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File   Taonolouta Faele ya Dipampisana Matheo 26-28, Luka 22-24, Johane 13-21
60 Legodimong, gaeng lere botse la Modimo
Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File   Taonolouta Faele ya Dipampisana Johane 14; 2 Bakorinthe 5; Tshenolo 4, 21, 22