Bibele ya Bana

Dikanegelo tsa gago tsa mmamoratwa go tswa Bibeleng. Ntle le tefo ka nnete.

Dikanegelo tsa Bibele

Dikanegelo di hloka PDF Reader

Testamente ya Kgale

Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File Taonolouta Faele ya Dipampisana Taonolouta Faele ya Dipampisana Watch on Youtube Read the Bible
1 Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe
Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File   Taonolouta Faele ya Dipampisana
YouTube Video
Genesi 1-2
2 Go sa utlwing ga batho
Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara   Download PDA File   Taonolouta Faele ya Dipampisana
YouTube Video
Genesi 3-6
3 Noa le meetsefula
Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File   Taonolouta Faele ya Dipampisana
YouTube Video
Genesi 6-10

Testamente ye Mpsa

Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File Taonolouta Faele ya Dipampisana Taonolouta Faele ya Dipampisana Watch on Youtube Read the Bible
36 Matswalo a Morena Jeso
Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File   Taonolouta Faele ya Dipampisana
YouTube Video
Matheo 1-2, Luka 1-2
54 Tsatsi la mathomo la paseka
Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File   Taonolouta Faele ya Dipampisana
YouTube Video
Matheo 26-28, Luka 22-24, Johane 13-21
60 Legodimong, gaeng lere botse la Modimo
Taonolouta Faele ya Dikanegelo Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Taonolouta faele ya pukwana ya go khalara Download Audio File Download PDA File   Taonolouta Faele ya Dipampisana
YouTube Video
Johane 14; 2 Bakorinthe 5; Tshenolo 4, 21, 22
Kanegelo
Kanegelo
Kanegelo
Kanegelo
Kanegelo
Kanegelo
Kanegelo
Kanegelo
Kanegelo