Böök ruac kuɔth kɛ kuic gaan

Caalku tin nhɔk i ni kɛ kä böök ruac kuɔth. Ɛ tedimɛ tɛ bääŋ.

caal ruac kuɔth

caal gor kɛ Adɔbi kuëën

Pëk ëë wal

Käm ni pal cala piny
Kämni böökni pala tin cä biël piny
Kämni böökni pala tin cä biël piny
Käm ni pal talɛpön piny
Kämni pala tin töɔt piny
Kämni pala tin töɔt piny
Read the Bible
1 Mëë Ci Kuoth Ŋɔaani Diaal Cak
2 Mëë Tok Ji̱ääl lɔaac Ran
3 Nɔwɛ Kɛnɛ Nyɔk Indiit

Pëk ɛ thiäk

Käm ni pal cala piny
Kämni böökni pala tin cä biël piny
Kämni böökni pala tin cä biël piny
Käm ni pal talɛpön piny
Kämni pala tin töɔt piny
Kämni pala tin töɔt piny
Read the Bible
40 Kɛn Nyuuthni̱ Yecu
60 Ciëŋ Nhial, Ciëŋ Kuoth In Rɛlrɔ