Xec pí hẩư noọng slay

Nhựng cằm tuyện điêp hứn cúa pằng tẳm Xec pí. Tọi mấư sla ngần.

Xam mừa Xec pí hẩư noọng sláy

Búng dú cúa boong khỏi

Winnipeg: nâng thành phố slăc 750.000 cần dú chang liệp tỉnh chang cúa Canada.

Phac chỉa hẩư boong khỏi

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Phac chỉa điện tử hẩư boong khỏi

Cò lồng hẩư boong khỏi chăc nươc vạ tiểng cảng cúa pằng.

Newsletter Sign Up