Bhaibheri Revana

Nyaya dzaunofarira kubva muBhaibheri. Zvakasununguka zvachose.

Nhau Bhaibheri

Nyaya dzinoda PDF Reader

Testamende Yekare

Dhaunirodha Faira Yenyaya
Dhawunirodha Ruvara bhuku File
Dhawunirodha Ruvara bhuku File
Dhaunirodha Foni File
Dhaunirodha Trakiti File
Dhaunirodha Trakiti File
Read the Bible
1 Mwari pavakasika zvinhu zvese
2 Kutanga Kwekusuwa Kwemunhu
3 Noa neMafashamo Makuru