Bhaibheri Revana

Nyaya dzaunofarira kubva muBhaibheri. Zvakasununguka zvachose.

Nhau Bhaibheri

Nyaya dzinoda PDF Reader

Testamende Yekare

Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File Dhaunirodha Trakiti File Dhaunirodha Trakiti File Read the Bible
1 Mwari pavakasika zvinhu zvese
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Genesi 1-2
2 Kutanga Kwekusuwa Kwemunhu
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Genesi 3-6
3 Noa neMafashamo Makuru
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Genesi 6-10

Testamende Itsva

Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File Dhaunirodha Trakiti File Dhaunirodha Trakiti File Read the Bible
36 Kuberekwa kwaJesu
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Mateo 1-2, Ruka 1-2
40 Zvishamiso zvaJesu
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Mateo 8-9, Mako 1-2, Mako 4, Ruka 4, Ruka 8, Johane 2
54 Isita Yokutanga
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Mateo 26-28, Ruka 22-24, Johane 13-21
60 Kudenga, Musha waMwari Wakanaka
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Johane 14; 2 VaKorinte 5; Zvakazarurwa 4, 21, 22