ख़द्दर गे बाइबल

निमहय दाव लग्गना बाइबल कहानी. एकदामिम फ्री!

ख़द्दर हीं बाइबल गे जोगाजोग नना

एमहय अड्डा

विनीपेज: 750,000 हजार आलार हीं ओन्टा नगर कनाडा हीं मजही नु बसरकी र’ई।.

एमन तूड़’आ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

एमन ई-मेल नना

एमन निमहय राजी अउर भखान तेंगा.

Newsletter Sign Up