Ombiimbeli yUunona

Oyi na omahokololo ngoka wu hole gomombiimbeli. Oshali shamuhongi.

Etestamendi ekulo

Pweya mo epeko lyomahokololo
Pweya mo embo lyokumbambeka
Pweya mo embo lyokumbambeka
Pweya epeko lyopangodhi
Pungula ontompolwa
Pungula ontompolwa
Read the Bible
1 Shi tate Kalunga a shiti kehe shimwe
2 Etameko lyokuuva nayi momuntu
3 Eyelu lyaNoa