Ombiimbeli yUunona

Oyi na omahokololo ngoka wu hole gomombiimbeli. Oshali shamuhongi.

Etestamendi ekulo

Pweya mo epeko lyomahokololo Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya epeko lyopangodhi Pungula ontompolwa Pungula ontompolwa Read the Bible
1 Shi tate Kalunga a shiti kehe shimwe
Pweya mo epeko lyomahokololo Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya epeko lyopangodhi     Genesis 1-2
2 Etameko lyokuuva nayi momuntu
Pweya mo epeko lyomahokololo Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya epeko lyopangodhi     Genesis 3-6
3 Eyelu lyaNoa
Pweya mo epeko lyomahokololo Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya epeko lyopangodhi     Genesis 6-10

Etastemendi epe

Pweya mo epeko lyomahokololo Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya epeko lyopangodhi Pungula ontompolwa Pungula ontompolwa Read the Bible
36 Evalo lyOmukulili
Pweya mo epeko lyomahokololo Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya epeko lyopangodhi     Mateus 1-2, Lukas 1-2
54 Opaasa yotango
Pweya mo epeko lyomahokololo Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya epeko lyopangodhi     Matheus 26-28, Lukas 22-24, Johannes 13-21
60 Egulu, egumbo ewanawa lyaKalunga
Pweya mo epeko lyomahokololo Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya mo embo lyokumbambeka Pweya epeko lyopangodhi     Johannes 14; 2 Aakorinto 5; Ehololo 4, 21, 22