د ماشومانو د پاره مقدس کتاب

مقدس کتاب کښې ستاسو د خواښې قيصئ . بلکل مفتې.

کتاب مقدس د ماشومانو دپاره رابطه

زمونږ پته

ونى پيګ، چې د ٠٥ کلے دے او دا په کينډا کښې دے.

مونږ ته وليکئ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

مونږ ته اى ميل وليکئ

مهروبانى وکړئ خپله ژبه او ملک وښايئ.

Newsletter Sign Up