د ماشومانو د پاره مقدس کتاب

مقدس کتاب کښې ستاسو د خواښې قيصئ . بلکل مفتې.

زمونږ مقصد

په متى١٤:١٩، عيسى ووئيل، واړۀ ماشومان پريږدئ چې ما خواته راشى، او هغوئ مۀ منع کوئ، د اسمان بادشاهى د عسى ده.

د ماشومانو کتاب مقدس، د مقدس کتاب قيصي د تصوير په شکل ورکړے شوې دى د دې د پاره چې ماشومان د عيسى په باره کښې زده کړه وکړى، او دا په مختليفو پليټ فارمو او اشتهار او بين ملن ويب سائټ او موبائل باندې، د پرنټ شوو کتابونو په شکل کښې دنيا کښې په مختليفو ژبو کښې موجود دى.

د مقدس کتاب دا قيصى د دنيا ٢ اربه ماشومانو د پاره بلکل مفتې موجودې دى.

د خبرونو خط دپاره