زبانهای دیگر

کتاب مقدس برای کودکان

داستانهای مورد پسند شما از کتاب مقدس کاملا رایگان

تماس با کتاب مقدس برای کودکان

موقعیت ما

وینپیگ:شهری با حدود 750000 نفر جمعیت واقع در مرکز کانادا

برای ما بنوسید

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

برای ما ایمیل کنید

لطفا کشور و زبان خود را به ما بگویید

Newsletter Sign Up