کتاب مقدس برای کودکان

داستانهای مورد پسند شما از کتاب مقدس کاملا رایگان

داستانهای کتاب مقدس

داستانها نیاز به خواننده دارد

عهد قدیم

فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید Download Audio File فایل تلفنی را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید Read the Bible
1 وقتی خدا همه چیز را آفرید
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید پیدایش ۲- ۱
2 شروع غم انسان
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید پیدایش ۳-۶
3 داستان نوح و طوفان بزرگ
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید پیدایش۱۰-۶
4 وعدۀ خدا به ابراهیم
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     ۲۱-پیدایش ۱۱
5 آزمایش ایمان ابراهیم
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     پیدایش ۲۲-۲۴
6 یعقوب فریبکار
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     پیدایش ۳۳-۳۵
7 پسری محبوب غلام می‏شود
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     پیدایش ۳۷ و ۳۹
8 افتخارات خداوند به یوسف برده
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     پیدایش 45-39
9 شاهزاده‏ای در رودخانه
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     خروج فصل 2
10 شاهزاده ای که چوپان می شود
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     خروج 5-2
11 خدانگهدار فرعون
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     خروج 4-15
12 چهل سال
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     خروج 14 ،15تا اعداد
13 یوشع مسئولیت را بر عهده می گیرد
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     یوشع 1-6
14 سامسون، مرد قدرتمند خدا
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     داوران بابهای 13-16
15 ارتش کوچک جِدعون
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     داوران 6-8
16 روت : داستان عشق
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     روت
17 سموئیل، پسر خادم خداوند
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     اول سموئیل ۱-۷
18 پادشاه خوش قیافه نادان
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     اول سموئیل ۸-۱۶
19 داوود پسرک چوپان
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     اول سموئیل 20-16
20 داوود پاشاه (قسمت اول)
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     اول سموئیل 24-31، دوم سموئیل 1-2
21 داوود پاشاه (قسمت دوم)
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     دوم سموئیل 1-12
22 سلیمان پادشاه حکیم
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     اول پادشاهان ۱-۱۲
23 پادشاهان خوب، پادشاهان بد
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     دوم تواریخ ۳۳-۳۶
24 مرد آتش
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     اول پادشاهان 17-19 ، دوم پادشاهان 2
25 الیشع، مرد معجزه
فایل دانلود داستان             دوم پادشاهان ۲-۱۳
26 یونس و ماهی بزرگ
فایل دانلود داستان             یونس
27 اشعیا آینده را می بیند
فایل دانلود داستان             اشعیا 1, 6, 7, 9, 53
28 ارمیا مرد اشک‌ها
فایل دانلود داستان             ارمیا
29 حزقیال: مرد رویا
فایل دانلود داستان             حزقیال

عهد جدید

فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید Download Audio File فایل تلفنی را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید Read the Bible
36 تولّد عیسی مسیح
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید انجیل متّی ۲- ۱و انجیل لوقا ۲-۱
37 مردی که از طرف خدا فرستاده شد
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     لوقا ۱ و ۳ و مرقس ۶
38 زمانی بسیار سخت برای عیسی
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     انجیل متی ۴ و انجیل لوقا ۴
39 عیسی ۱۲ شاگردش را انتخاب می‏کند
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     انجیل متی ۷-۴ و انجیل مرقس ۱ و انجیل لوقا ۶
40 معجزات عیسی
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     انجیل متی فصل‏های 8 -9 ؛ انجیل مرقس فصل‏های 1-2 و 4؛ انجیل لوقا فصل 4 و انجیل یوحنا فصل 2
41 یکی از رهبران معبد با عیسی ملاقات میکند
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     یوحنا 3-2 اعداد 21
42 عیسی معلمی بزرگ
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     انجیل متی فصل‏های ۵ -۷ و انجیل لوقا ۶
43 کشاورز و دانه ها
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     متی 13
44 مرد دارا، مرد فقیر
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     لوقا 16
45 پسر ولخرج
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     لوقا 15
46 سامری نیکوکار
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     انجیل لوقا باب 10
47 زن در کنار چاه
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     انجیل یوحنا باب 4
48 عیسی دریای طوفانی را آرام می کند
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     متی 8، متی 14، مرقس 4، لوقا 8
49 دختری که دوباره زنده شد
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     مرقس فصل پنجم ، لوقا فصل هشتم
50 عیسی ، کوری را بینا می کند
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     یوحنا فصل نهم، لوقا فصل هجدهم، مرقس فصل دهم
51 عیسی ۵۰۰۰ نفر را غذا می دهد
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     یوحنا فصل ششم
52 عیسی و ایلعازَر
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     یوحنا 11
53 عیسی و زَکّای خَراجگیر
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     لوقا باب 19
54 اولین عید رستاخیر
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید انجیل متّی ۲۸- ۲۶، انجیل لوقا ۲۴- ۲۲و انجیل یوحنا ۲۱- ۱۳
55 تولد کلیسا
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     اعمال رسولان 1-4
56 کلیسا با مشکل مواجه می‌شود
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     اعمال رسولان 5-7
57 پطرس و قدرت دعا
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     اعمال رسولان 9-12
58 از آزار دهنده کلیسا تا واعظ عیسی مسیح
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید     اعمال رسولان 8-9
59 سفرهای شگفت‌انگیز پولُس
فایل دانلود داستان             اعمال رسولان ۱۶، ۲۷، ۲۸
60 آسمان، خانۀ زیبای خدا
فایل دانلود داستان فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید   فایل تلفنی را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید فایل تراکت را دانلود کنید انجیل یوحنا ۱۴، دوم قرنتیان ۵ و مکاشفه ۲۲ و ۲۱ و ۴
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان