کتاب مقدس برای کودکان

داستانهای مورد پسند شما از کتاب مقدس کاملا رایگان

داستانهای کتاب مقدس

داستانها نیاز به خواننده دارد

عهد قدیم

فایل دانلود داستان
فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید
فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید
فایل تلفنی را دانلود کنید
فایل تراکت را دانلود کنید
فایل تراکت را دانلود کنید
Read the Bible
1 وقتی خدا همه چیز را آفرید
2 شروع غم انسان
3 داستان نوح و طوفان بزرگ
4 وعدۀ خدا به ابراهیم
5 آزمایش ایمان ابراهیم
6 یعقوب فریبکار
7 پسری محبوب غلام می‏شود
8 افتخارات خداوند به یوسف برده
9 شاهزاده‏ای در رودخانه
10 شاهزاده ای که چوپان می شود
11 خدانگهدار فرعون
13 یوشع مسئولیت را بر عهده می گیرد
14 سامسون، مرد قدرتمند خدا
15 ارتش کوچک جِدعون
16 روت : داستان عشق
17 سموئیل، پسر خادم خداوند
18 پادشاه خوش قیافه نادان
19 داوود پسرک چوپان
20 داوود پاشاه (قسمت اول)
21 داوود پاشاه (قسمت دوم)
22 سلیمان پادشاه حکیم
23 پادشاهان خوب، پادشاهان بد
25 Elisha, Man of Miracles
26 Jonah and the Big Fish
27 Isaiah Sees the Future
28 Jeremiah, Man of Tears
29 Ezekiel: Man of Visions

عهد جدید

فایل دانلود داستان
فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید
فایل کتاب رنگ امیزی را پیدا کنید
فایل تلفنی را دانلود کنید
فایل تراکت را دانلود کنید
فایل تراکت را دانلود کنید
Read the Bible
37 مردی که از طرف خدا فرستاده شد
38 زمانی بسیار سخت برای عیسی
39 عیسی ۱۲ شاگردش را انتخاب می‏کند
41 یکی از رهبران معبد با عیسی ملاقات میکند
43 کشاورز و دانه ها
44 مرد دارا، مرد فقیر
45 پسر ولخرج
46 سامری نیکوکار
47 زن در کنار چاه
48 عیسی دریای طوفانی را آرام می کند
49 دختری که دوباره زنده شد
51 عیسی ۵۰۰۰ نفر را غذا می دهد
52 عیسی و ایلعازَر
53 عیسی و زَکّای خَراجگیر
56 کلیسا با مشکل مواجه می‌شود
57 پطرس و قدرت دعا
58 از آزار دهنده کلیسا تا واعظ عیسی مسیح
59 Paul's Amazing Travels
داستان
داستان
داستان
داستان

داستان
داستان
داستان
داستان