Bibeli fun Awọn ọmọde

Awọn itan ayanfẹ rẹ lati inu Bibeli. Egba ọfẹ.

Awọn Itan Bibeli

Awọn itan nilo Adobe Reader

Majẹmu Lailai

Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu Ṣe igbasilẹ Faili faili Ṣe igbasilẹ Faili faili Read the Bible
1 Nde Allah Tagi Huunde Fof
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu     Fuɗɗorde
2 Fuɗɗorde Mette Neɗɗo
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu     Fuɗɗorde 3-6
3 Nuuhu e Ilam Mawɗam
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu     Fuɗɗorde 6-10

Majẹmu Titun

Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu Ṣe igbasilẹ Faili faili Ṣe igbasilẹ Faili faili Read the Bible
36 Jibinande Issa
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu     Matthew 1-2; Luke 1-2
54 Pak Gadano
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu     Matthew 26-28, Luke 22-24, John 13-21
60 Aljanna, Galle Allah Jooɗɗo
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu     John 14; 2 Corinthians 5; Tintingol 4, 21, 22