Bibeli fun Awọn ọmọde

Awọn itan ayanfẹ rẹ lati inu Bibeli. Egba ọfẹ.

Awọn Itan Bibeli

Awọn itan nilo PDF Reader

Majẹmu Lailai

Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu Ṣe igbasilẹ Faili faili Ṣe igbasilẹ Faili faili Watch on Youtube Read the Bible
1 Nde Allah Tagi Huunde Fof
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu    
YouTube Video
Fuɗɗorde
2 Fuɗɗorde Mette Neɗɗo
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu    
YouTube Video
Fuɗɗorde 3-6
3 Nuuhu e Ilam Mawɗam
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu    
YouTube Video
Fuɗɗorde 6-10

Majẹmu Titun

Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu Ṣe igbasilẹ Faili faili Ṣe igbasilẹ Faili faili Watch on Youtube Read the Bible
36 Jibinande Issa
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu    
YouTube Video
Matthew 1-2; Luke 1-2
54 Pak Gadano
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu    
YouTube Video
Matthew 26-28, Luke 22-24, John 13-21
60 Aljanna, Galle Allah Jooɗɗo
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Download Audio File Ṣe igbasilẹ Faili foonu    
YouTube Video
John 14; 2 Corinthians 5; Tintingol 4, 21, 22