ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਪਸੰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ।. ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫaਤ.

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਲJ. ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਡਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ

ਵਿੱਨੀਪੈਗ: ਇਹ ਸaਹਿਰ 750000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਨੈਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਸਿਆਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ਈ-ਮੈਲ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸa ਅਤੇ ਭਾਸaਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।.

Newsletter Sign Up

Receive