ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਪਸੰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ।. ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫaਤ.

ਪੁਰਾਣਾਂ ਨਿਯਮ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ
Download Audio File
ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ
Read the Bible
1 ਜਦੋ ਪਰਮੇਸaਵਰ ਨੈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਚਿਆ
2 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੂਆਤ
3 ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਜਲ ਪਰਲੋ
4 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ
5 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੀਖਿਆ
7 ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਨਣਾ
8 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਯੁਸਫ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ
9 ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ
10 ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਯਾਲੀ ਬਣਿਆ
11 ਅਲਵਿਦਾ ਫ਼ਿਰਾਊਨ!
13 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਜਾਣਾ
14 ਸਮਸੂਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ
15 ਗਿਦਾਊਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ
16 ਰੂਥ: ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ
17 ਸੈਮੂਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ
18 ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
19 ਅਯਾਲੀ ਲੜਕਾ ਦਾਊਦ
20 ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਹਿੱਸਾ ੧)
21 ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਹਿੱਸਾ ੨)
22 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ
23 ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ, ਬੁਰੇ ਰਾਜੇ
25 ਅਲੀਸ਼ਾ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ
26 ਯੂਨਾਹ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ
27 ਯਸਾਯਾਹ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ
28 ਯਿਰਮਿਯਾਹ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ
29 ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ : ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ
30 ਇੱਕ ਸੁੰਂਦਰ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ
32 ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਯ ਸੁਫਨਾਂ
33 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ
34 ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ
35 ਨਹਮਯਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਰ

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ
Download Audio File
ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ
Read the Bible
37 ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ
38 ਯਿਸੂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ
41 ਹੈਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
43 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੀਜ੍ਹ
44 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ
45 ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ
49 ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਜੀਵਣ ਮਿਲਿਆ
51 ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੰਜ ਜਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ
52 ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ
53 ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਯੱਕੀ
55 ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਜਨਮ
56 ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ
57 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ
58 ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪਰਚਾਰ ਤੱਕ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ ੮-੯
59 ਪੌਲੂਸ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਯਾਤਰਾ
ਕਹਾਣੀ

ਕਹਾਣੀ

ਕਹਾਣੀ

ਕਹਾਣੀ
ਕਹਾਣੀ

ਕਹਾਣੀ
ਕਹਾਣੀ
ਕਹਾਣੀ