ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਪਸੰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ।. ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫaਤ.

ਪੁਰਾਣਾਂ ਨਿਯਮ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ Download Audio File ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ Read the Bible
1 ਜਦੋ ਪਰਮੇਸaਵਰ ਨੈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਚਿਆ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ Download Audio File ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਉਤਪਤ 1-2
2 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੂਆਤ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ Download Audio File ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਉਤਪਤ 3-6
3 ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਜਲ ਪਰਲੋ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ Download Audio File ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਉਤਪਤ 6-10
4 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੧੧-੨੧
5 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੀਖਿਆ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੨੨-੨੪
6 ਯਾਕੂਬ ਧੋਖੇਬਾਜ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੨੫-੩੩
7 ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਨਣਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਉੱਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੩੭, ਉੱਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੩੯
8 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਯੁਸਫ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਉੱਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੩੯ - ੪੫
9 ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੨
10 ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਯਾਲੀ ਬਣਿਆ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੨-੫
11 ਅਲਵਿਦਾ ਫ਼ਿਰਾਊਨ!
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੪-੧੫
12 ਚ੍ਹਾਲੀ ਸਾਲ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੧੫ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੧੪
13 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਜਾਣਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਯਹੋਸ਼ੁਆ ੧-੬
14 ਸਮਸੂਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਨਿਆਈਆਂ ੧੩-੧੬
15 ਗਿਦਾਊਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਨਿਆਈਆਂ ੬-੮
16  ਰੂਥ: ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਰੂਥ
17 ਸੈਮੂਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ੧ ਸੈਮੂਏਲ ੧-੭
18 ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ੧ ਸੈਮੂਏਲ ੮-੧੬
19 ਅਯਾਲੀ ਲੜਕਾ ਦਾਊਦ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ੧ ਸੈਮੂਏਲ ੧੬-੨੦
20 ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਹਿੱਸਾ ੧)
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ੧ ਸੈਮੂਏਲ ੨੪–੩੧, ੨ ਸੈਮੂਏਲ ੧-੨
21 ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਹਿੱਸਾ ੨)
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ੨ ਸੈਮੂਏਲ ੧-੧੨
22 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ੧ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੧ - ੧੨
23 ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ, ਬੁਰੇ ਰਾਜੇ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ੨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੩੩-੩੬
24 ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ੧ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੧੭-੧੯, ੨ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੨
25 ਅਲੀਸ਼ਾ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ੨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ੨ - ੧੩
26 ਯੂਨਾਹ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ
27 ਯਸਾਯਾਹ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੧, ੬, ੭, ੯, ੫੩
28 ਯਿਰਮਿਯਾਹ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਯਿਰਮਿਯਾਹ
29 ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ : ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ
30  ਇੱਕ ਸੁੰਂਦਰ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਅਸਤਰ
31 ਕੈਦੀ ਦਾਨੀਏਲ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੧-੨
32 ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਯ ਸੁਫਨਾਂ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੨
33  ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੩
34 ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੬
35 ਨਹਮਯਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਰ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਨਹਮਯਾਹ

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ Download Audio File ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ Read the Bible
36 ਯਿਸ ਦਾ ਜਨਮ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ Download Audio File ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜaੀਲ 1-2, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜaੀਲ 1-2
37  ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੬, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧, ੩
38 ਯਿਸੂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੪, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੪
39  ਯਿਸੂ ਨੇਂ ਬਾਰਾਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੪-੭, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੬
40 ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੮ – ੯, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੪, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੪, ਲੂਕਾ ਦ
41 ਹੈਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੨ – ੩, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ੨੧
42  ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਪਕ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੫-੭, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੬
43  ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੀਜ੍ਹ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੩
44 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੬
45 ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੫
46 ਨੇਕ ਸਾਮਰੀ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੦
47 ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਔਰਤ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਯਹੂੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੪
48 ਯਿਸੂ ਨੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੮, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੪, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੪, ਲੂਕਾ ਦੀ �
49 ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਜੀਵਣ ਮਿਲਿਆ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੫, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੮
50 ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੦, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੮, ਯਹੂੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੯
51 ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੰਜ ਜਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਯਹੂੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੬
52 ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਯਹੂੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੧
53  ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਯੱਕੀ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੯
54 ਪਹਿਲਾ ਈਸਟਰ (ਪਹਿਲ ਈਸਟਰ)
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ Download Audio File ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜaੀਲ 26-28, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜaੀਲ 22-24, ਯਹੂੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜaੀਲ 13-21,
55 ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਜਨਮ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧-੪
56 ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ੫-੭
57 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ੯-੧੨
58  ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪਰਚਾਰ ਤੱਕ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ ੮-੯
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ ੮-੯
59  ਪੌਲੂਸ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਯਾਤਰਾ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ   ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ     ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧੬, ੨੭, ੨੮
60 ਸਵਰਗ, ਪਰਮੇਸਵਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਘਰ
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਫਾਈਲ Download Audio File ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਛੋਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫਾਈਲ ਯਹੂੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜaੀਲ 14, 2,ਕੁਰਿਥੀਆਂ ਨੂੰ 5, ਪ੍ਰਕਾਸa ਦੀ ਪੋਥੀ 4, 21, 22
ਕਹਾਣੀ
ਕਹਾਣੀ
ਕਹਾਣੀ
ਕਹਾਣੀ
ਕਹਾਣੀ
ਕਹਾਣੀ
ਕਹਾਣੀ
ਕਹਾਣੀ