ကလေးတိအတွက် သမ်မာ ကရန်းစာ

သန်မာ ကရမိးစာမှ အကရိုက် ဆုံး ပုံပြင်. လုံးဝ အခမဲ့ပါ.

သန်မာ ကရမ်းစာ ပုံပြင်

Abode reader လိုအပ်သော ပုံပြင်များ

သက်သေ အဟောင်း

ပုံပြင် ဖိုင်တိကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ လမ်းကရောင်း ဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ လမ်းကရောင်း ဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ Read the Bible
1 ဘဝရားသခရင်က အားလုံးကို လုပ်ပေဒက် အခါ
ပုံပြင် ဖိုင်တိကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ     ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ၁, ၂
2 လူယောက်ကျား ဝမ်းနည်းခြင်း စတင်မှု
ပုံပြင် ဖိုင်တိကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ     ဓမ္မကျမ်းစာ ၃_၆
3 နိုအာနဲ့ အကြီးအကိယ် ရီကီးခြင်း
ပုံပြင် ဖိုင်တိကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ     ဓမ္မကျမ်းစာ ၆_၁၀

သက်သေ အသိုက်

ပုံပြင် ဖိုင်တိကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ လမ်းကရောင်း ဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ လမ်းကရောင်း ဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ Read the Bible
36 ဂျေဆက် မွေးဖွားခြင်း
ပုံပြင် ဖိုင်တိကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ     မက်သရူး ၁၂ လု ၁၂
54 ပထမဆုံး အီစတာပွဲတော်
ပုံပြင် ဖိုင်တိကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ     မတ်သရူး 26 -28 လု 22-24 ဂျွန် 13-21
60 ကောင်းကင်, ဖရားသခင်၏ လှပသော အိမ်
ပုံပြင် ဖိုင်တိကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ကာလာစုံ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါ     ဂျွန် ၁၄, ၂ ကိုရီ သီယန် ၅, ဖွင့်ဟချက် 4, 21, 22
ပုံပြင်
ပုံပြင်
ပုံပြင်
ပုံပြင်
ပုံပြင်
ပုံပြင်
ပုံပြင်