Alao guai khang Baibal

Baibal khou nang rui kahao liang mei Pari. Mi hei Nsa de, Kaman khang ham mak ge.

‘ALAO GUAI KHANG BAIBAL’ tumei khou than guang lou pu o

Our Location

Winnipeg: Canada kaidai khou mansei sing 750,000 lung na bam e.

Aniu khou hi guang lou pu o

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Email aniu khou su gut lou pu o

Njian lou na nang kandi janc, nang bam mei bamv le nang niu jaat tuang lat ti thai gut lou pu o.

Newsletter Sign Up