Alao guai khang Baibal

Baibal khou nang rui kahao liang mei Pari. Mi hei Nsa de, Kaman khang ham mak ge.

Baiv Mei lat guai khou nic nai e.

‘Alao Guai khang Baibal tu mei khou tiguang lou pu o