Alao guai khang Baibal

Baibal khou nang rui kahao liang mei Pari. Mi hei Nsa de, Kaman khang ham mak ge.

Aniu rui taan bam mei Kalam/Kajang/ Kaba

Alao guai tei guang kan diu, kaniu ta kham lou rio. ‘Tingkao Guangdi’ tei hei kum mei nthiam mei alao nunkhange tuna Jisu rui Matthiu 19:14 khou sa lou pui jang rui mi taan hei taan kei bam tuange

Alao guai tei guang kan diu, kaniu ta kham lou rio. ‘Tingkao Guangdi’ tei hei kum mei nthiam mei alao nunkhange tuna Jisu rui Matthiu 19:14 khou sa lou pui jang rui mi taan hei taan kei bam tuange

Mi ‘Alao Guai Khang Baibal Pari’ tumei hei nu pui kam Kaman la mak na nbaan khou alao sing 1.8billion nai bam mei guai khang Jisu cham ti thai lou khang tu mei hei e.

Nsa na Pari buk guai nam pat lou khang!

Gaicham din mei taan khou alao guai khang nsa na nam pat lana puanv chang nic, dui chang nic, kandi chang khou rui nic njan khang

evangelicaltract.com

Che khou nic hi nu e