Alao guai khang Baibal

Baibal khou nang rui kahao liang mei Pari. Mi hei Nsa de, Kaman khang ham mak ge.

Baiv Mei lat guai khou nic nai e.