Alao guai khang Baibal

Baibal khou nang rui kahao liang mei Pari. Mi hei Nsa de, Kaman khang ham mak ge.

Baibal Pari guai

PDF khou rui Pamei Pari guai

Latding Guangv

Download Sumei Pari guai
Machu nai mei buk la mei
Machu nai mei buk la mei
PDA khou rui nic lanu e.
Latdip Laona Computer khou rui lanu e.
Latdip Laona Computer khou rui lanu e.
Read the Bible
1 Raguang rui ram kapum na dam luai pu khou
2 Mansei tuang Neila Kahou Mak Mei
3 Noah khatnic Duidai
Pari
Pari
Pari
Pari

Pari
Pari
Pari
Pari