Baibuli y’Abaana

Ebitebyo bi orikukira kukunda ebirugire omu Baibuli, Tikirikutundwa/ N’ekya busha

Ebitebyo by’omu Baibuli

Ebitebyo nibiigurwa PDF Reader

Endagaano Eya Ira

Tunga fiilo y’ebitebyo Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo kuruga aha karimagyezi y’omungaro Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Read the Bible
1 Ruhanga akahanga byona
Tunga fiilo y’ebitebyo Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo kuruga aha karimagyezi y’omungaro Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Okutandika 1-2
2 Okutandika kw’obusaasi bw’omuntu
Tunga fiilo y’ebitebyo Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo kuruga aha karimagyezi y’omungaro Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Okutandika 3-6
3 Noa n’Omwegyemure Rwiguuga
Tunga fiilo y’ebitebyo Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo kuruga aha karimagyezi y’omungaro Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Okutandika 6-10

Endagaano Ensya

Tunga fiilo y’ebitebyo Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo kuruga aha karimagyezi y’omungaro Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Read the Bible
36 Okuzaarwa kwa Yesu
Tunga fiilo y’ebitebyo Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo kuruga aha karimagyezi y’omungaro Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Matayo 1-2 na Luka 1-2
54 Ekiro ky’okuzooka kya Mukama waitu
Tunga fiilo y’ebitebyo Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo kuruga aha karimagyezi y’omungaro Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Matayo 26-28, Luka 22-24, Yohaana 13-21
60 Eiguru Owa Ruhanga
Tunga fiilo y’ebitebyo Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza Tunga fiilo kuruga aha karimagyezi y’omungaro Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru Yohaana 14; 2 Abakorinso 5; Okushuuruurwa 4, 21, 22
Ekitebyo
Ekitebyo
Ekitebyo
Ekitebyo
Ekitebyo
Ekitebyo
Ekitebyo