Itimiqo ghenguno Baibel

Baibel lo nono alochekeu kughakicheqo. Ame lumono kumsano.

Kutau shi aye tsah

Akukuphu tsulu nani.