Itimiqo ghenguno Baibel

Baibel lo nono alochekeu kughakicheqo. Ame lumono kumsano.

Ni kimiji

Mathi 19:14 Jisu no hitoi pi, `Itimiqo pelo ilau ighi pelo, panongu lakha kevilo, kughengu kungugha yekipe ye hipaqo kithipu salake`.

Itimiqo ghenguno Baibel ipipe lu akeu ye Jisu Christo pesuno panongu kilekithi sutsu niye ke. Baibel lo eno kutau chixe chilei kughakicheqo ala hipaqo lono ithulu nani – World Wide Web, Cell phone/PDA/`s, kolor lono tsughu phe keu kaku jeliqo eno atsa jeli itimino phikhulu pu lono ithulu nani.

Baibel lo kughakiche hipaqo pesu ayeghi qhalo itimi 1.8 billion lau kumsano kije tsuni shi ani.

Kumsano tsughu phekeu kugha kicheqo!

Atsa kiviu yekiphe kulha kutsu-u muqoye itehi itimiqo-u Baibel lo kughakiche tsughu phe no kumsa no kije tsu ani.

evangelicaltract.com

Newsletter Sign Up