Baibele ya bana

Dipolelo tsa baibele tse o di ratang . Ga e rekisiwe

Mosola wa rona

Matheo 19:14 Jesu are: a bana ba bannye batle gonna, le seke la ba ganetsa ka gonne mmuso wa magodimo ke wa bona.

Beibele ya bana e teng go dira gore Jesu Keresete a itsagale mo baneng ka go phatlhalatsa dipolelo tsa baibele ka di tsela tse di farologaneg jaaka website, founo le dibuka tse dingwe tse di bontshang.

Dipolelo tse beibele di phatlhalatswa ko baneng bakana ka dibilion tse 1.8 lefatshe lo lotlhe mahala.

Go ikwadisa mo dikgang tsa rona

Receive