ကလေးများအတွက်ကျမ်းစာ

သမ္မာကျမ်းစာထဲကသင်အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်များ။ လုံးဝအခမဲ့။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်း

ပုံပြင်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဝေစာ ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဝေစာ ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ Read the Bible
1 ဘုရားသခင်ကအရာအားလုံးကိုလုပ်တဲ့အခါ
ပုံပြင်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ     ကမ္ဘာ ဦး 1-2
2 လူသားရဲ့ဝမ်းနည်းမှု၏အစ
ပုံပြင်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ     ကမ္ဘာ ဦး 3-6
3 နော and နှင့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်း
ပုံပြင်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ     ကမ္ဘာ ဦး 6-10

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

ပုံပြင်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဝေစာ ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဝေစာ ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ Read the Bible
36 ယေရှု၏မွေးဖွားခြင်း
ပုံပြင်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ     မ1-2ဲ ၁-၂၊ လုကာ 1-2
54 ပထမအီစတာပွဲ
ပုံပြင်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ     မန္တလေး 26-28, လုကာ 22-24, ဂျွန် 13-21
60 ကောင်းကင်ဘုံ၊ ဘုရားသခင်၏လှပသောနေအိမ်
ပုံပြင်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ အရောင်စာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ     ဂျွန် 14; 2 ကောရိန္သု 5; ဗျာဒိတ်ကျမ်း 4; 21, 22
ပုံပြင်
ပုံပြင်
ပုံပြင်
ပုံပြင်
ပုံပြင်
ပုံပြင်
ပုံပြင်